Lankomi konkurso „Metų ūkis 2014″ dalyviai Alytaus rajone

Zalynas Kon­kur­so „Me­tų ūkis 2014“ ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, jos pir­mi­nin­kas Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus „Dzū­ki­jos ūki­nin­kas“ va­do­vas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius, na­riai Lie­tu­vos že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos Aly­taus ra­jo­no biu­ro va­do­vė Vir­gi­ni­ja Kve­da­rie­nė, ūki­nin­kai Gin­ta­ras Ka­va­liaus­kas ir Min­dau­gas Ma­tu­lio­nis, šio kon­kur­so rė­mė­jos UAB „Bir­žų žem­tie­ki­mas“ va­dy­bi­nin­kas Ne­ri­jus Le­ke­šys, ap­lan­kė An­gi­nin­kų kai­mo ūki­nin­ko Arū­no Ža­ly­no ūkį. Visą straipsnį skaitykite „Alytaus naujienose“.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį