Žemės ūkio ministerijos organizuojami seminarai apie tiesiogines išmokas 2015 m.

Žemės ūkio ministerija, siekdama glaudžiau bendradarbiauti su savivaldybėmis administruojant žemės ūkiui skirtą paramą tiesioginėmis išmokomis ir tinkamai pasirengiant žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui, pirmą kartą ėmėsi iniciatyvos priartinti informaciją prie žmonių ir apmokyti ūkininkus, savivaldybių bei seniūnijų žemės ūkio skyrių darbuotojus – vasario mėn. savivaldybėse bus organizuojami  seminarai „Tiesioginė parama nuo 2015 m.“. 

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Komisaras laukia šalių narių pasiūlymų kaip supaprastinti BŽŪP

Sausio mėnesį ES Žemės ūkio komisaras Filas Hoganas (Phil Hogan ) išsiuntinėjo ES valstybių narių žemės ūkio ministrams laišką, kuriuo primenamas Komisijos prioritetas supaprastinti Bendrosios žemės ūkio politiką ir sumažinti biurokratizmo reikalavimus ūkininkams bei kitiems paramos gavėjams. Komisaras laiške teigia, kad Komisija jau pradėjo išsamią žemės ūkį reglamentuojančių teisės aktų peržiūrą ieškant elementų, kuriuos būtų galima supaprastinti, ir kurie būtų paliekami valstybių narių pasirinkimui, todėl ragina visų šalių Žemės ūkio ministrus prisidėti prie bendrų pastangų, siekiant palengvinti žemdirbiams iškeltų uždavinių įgyvendinimą. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2015 m. sausio 1 d.

Informuojame, kad Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, vadovaudamasis žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,apskaičiavo 2015 m. sausio 1 d. produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED).

Žiūrėti www.vic.lt tinklapyje esančią VED skaičiuoklę.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Dėl EDV apskaičiavimo 2015 m. sausio 1 d.

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (ir vėlesniais jo pakeitimais), jau yra apskaičiuotas žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais (EDV).

Subjektai, kurie 2014 m. gavo pajamų iš paslaugų žemės ūkiui teikimo ir šias pajamas nori įtraukti į 2015-01-01 ir 2015-07-01 EDV apskaičiavimą, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui turi pateikti Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus (toliau – pažyma). Šią pažymą subjektas parengia vadovaudamasis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66, nuostatomis. Paslaugomis žemės ūkiui laikomos paslaugos, nurodytos Paslaugų žemės ūkiui sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76. Pažyma gali būti teikiama nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki birželio 1 d.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį