- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Dėl EDV apskaičiavimo 2015 m. sausio 1 d.

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (ir vėlesniais jo pakeitimais), jau yra apskaičiuotas žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais (EDV).

Subjektai, kurie 2014 m. gavo pajamų iš paslaugų žemės ūkiui teikimo ir šias pajamas nori įtraukti į 2015-01-01 ir 2015-07-01 EDV apskaičiavimą, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui turi pateikti Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus (toliau – pažyma). Šią pažymą subjektas parengia vadovaudamasis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66, nuostatomis. Paslaugomis žemės ūkiui laikomos paslaugos, nurodytos Paslaugų žemės ūkiui sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76. Pažyma gali būti teikiama nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki birželio 1 d.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija

2014 m. liepos mėn. 1 d. Lietuvos ūkininkų sąjunga kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos.

Pateikiame ŽŪM atsiųstą atsakymą.


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/del-edv-apskaiciavimo-2015-m-sausio-1-d/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos