- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

ES kaimo vizija su dar vienu pažadu atlikti poveikio vertinimą

kaimo vizija

(2021-06-30)

Europos Komisija pristatė ilgalaikę ES kaimo vietovių viziją, kurioje siūloma parengti Kaimo paktą ir Kaimo veiksmų planą, kuriais būtų siekiama užtikrinti, kad mūsų kaimo vietovės būtų stipresnės, sujungtos, atsparios ir klestinčios. BŽŪP ir sanglaudos politika atliks esminį vaidmenį remiant ir įgyvendinant šį veiksmų planą. Komisija rems ir stebės ES kaimo veiksmų plano įgyvendinimą ir reguliariai jį atnaujins, siekdama užtikrinti, kad jis išliktų aktualus. Žadama, kad bus pradėtas taikyti poveikio kaimui vertinimo mechanizmas, pagal kurį ES politika bus peržiūrima iš kaimo vietovių perspektyvos. Tuo tarpu Europos Komisijos pažadai pateikti Žaliojo kurso strategijų poveikio vertinimus pagrindiniam verslui kaimo vietovėse – žemės ūkiui – iki priimant naujojo laikotarpio BŽŪP teisės aktus tebėra neištesėti. 

Visoje Europos Sąjungoje kaimo vietovių gyventojų amžiaus vidurkis yra didesnis nei miestuose ir per ateinantį dešimtmetį gyventojų kaimo vietovėse pamažu mažės. Dėl nepakankamo junglumo, prastai išvystytos infrastruktūros, nepakankamos užimtumo galimybių įvairovės bei ribotų galimybių naudotis tokiomis paslaugomis kaimo vietovės tampa mažiau patrauklios gyventi ir dirbti. Be to, kaimo vietovėms taip pat tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant ES žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Įgyvendinus ES skaitmeninius užmojus iki 2030 m., gali atsirasti daugiau galimybių užtikrinti tvarią kaimo vietovių plėtrą, neapsiribojant žemės ūkiu, ūkininkavimu ir miškininkyste, suteikiant naujų perspektyvų gamybos, ypač paslaugų, plėtrai ir prisidedant prie geresnio paslaugų ir pramonės sektorių geografinio pasiskirstymo. Šia ilgalaike ES kaimo vietovių vizija siekiama spręsti šiuos uždavinius ir problemas.

Paskelbtasis pranešimas apie ilgalaikę kaimo vietovių viziją – pirmas žingsnis siekiant, kad iki 2040 m. kaimo vietovės sustiprėtų, būtų geriau sujungtos, atsparios ir klestėtų. Svarbiausią vaidmenį siekiant šių tikslų atliks Kaimo paktas ir ES kaimo veiksmų planas. Siekdama nustatyti, kokiais būdais būtų galima įgyvendinti vizijos tikslus, iki 2021 m. pabaigos Komisija bendradarbiaus su Regionų komitetu. Iki 2023 m. vidurio Komisija įvertins, kokie ES ir valstybių narių finansuojami veiksmai buvo įgyvendinti ir planuojami įgyvendinti kaimo vietovėse. Viešoje ataskaitoje, kuri bus paskelbta 2024 m. pradžioje, bus nustatytos sritys, kurioms reikia didesnės paramos ir finansavimo, taip pat ES kaimo veiksmų planu grindžiami tolesni veiksmai. Į diskusijas dėl ataskaitos bus atsižvelgta rengiant 2028–2034 m. programavimo laikotarpio pasiūlymus.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 174 straipsnyje ES raginama ypatingą dėmesį skirti kaimo vietovėms, be kita ko, skatinant visokeriopą darnią plėtrą, stiprinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir mažinant įvairių regionų skirtumus. Tos pačios sutarties III antraštinės dalies 39 straipsnyje yra įvardinti BŽŪP tikslai, tarp kurių: užtikrinant racionalią žemės ūkio gamybos plėtotę, užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį, ypač didinant žemės ūkyje dirbančių asmenų asmenines pajamas. 

2020 m. rugsėjo 7 d. – lapkričio 30 d. Komisija surengė viešas konsultacijas dėl ilgalaikės kaimo vietovių vizijos. Daugiau kaip 50 proc. respondentų teigė, kad kaimo vietovėms infrastruktūra yra svarbiausias poreikis. 43 proc. respondentų taip pat paminėjo, kad būtina nedelsiant užtikrinti galimybę naudotis pagrindinėmis paslaugomis ir patogumais, pvz., vandeniu ir elektra, taip pat bankais ir pašto skyriais. Respondentų teigimu, kaimo vietovių patrauklumas per ateinančius 20 metų labai priklausys nuo skaitmeninio junglumo (93 proc.), pagrindinių paslaugų ir e. paslaugų prieinamumo (94 proc.) ir labiau klimatui bei aplinkai palankaus žemės ūkio (92 proc.).

Komunikatas dėl ilgalaikės ES kaimo vizijos lietuvių kalba

Komunikato priedas

Pagal Europos Komisijos pranešimą


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/es-kaimo-vizija-su-dar-vienu-pazadu-atlikti-poveikio-vertinima/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos