- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Europos žemės ūkio socialinis dialogas mini 50-ąsias metines

Šiemet sukako lygiai 50 metų kaip 1963 metais Europos Bendrijoje buvo įsteigtas Žemės ūkio konsultacinis komitetas socialiniams klausimams, susijusiems su samdomais darbuotojais, spręsti.   Kimitetas buvo pirmasis Europos Bendrijoje organizuotas patariamasis Europos Komisijos Žemės ūkio generalinio direktorato (DG Agri) organas išskirtinai skiriamas socialiniams klausimams nagrinėti. Kiti ligi šiol veikę DG Agri komitetai buvo suskirstyti pagal žemės ūkio šakas ir daugiausia dirbo prie žemės ūkio produkcijos kainų. Naujasis komitetas turėjo padėti Bendrijoje susidoroti su tuo metu žemės ūkiui iškeltais iššūkiais:
•    aprūpinti Europą maistu;
•    maisto kaina turi būti prieinama kiekvienam vartotojui;
•    žemdirbiui, auginančiam žemės ūkio produkciją maistui turi būti deramai atlyginta.

Tuo metu komiteto nariais socialinių partnerių EFA (Europos žemės ūkio darbuotojų sąjungų federacija) ir COPA (Europos žemės ūkio organizacijų komitetas) siūlymu Komisija paskyrė 34 narius (po 17 darbdavių ir darbuotojų atstovų) iš 6 šalių: Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Belgijos, Nyderlandų ir Liuksemburgo. Tuo metu COPA dar neturėjo atskiros specialios darbdavius atstovaujančios grupės. Tam specialiai 1993 metais buvo įkurta GEOPA – žemės ūkio darbdavių-ūkininkų asociacija. Jos nariais galėjo ir šiandien tebegali tapti COPA organizacijos, kurių nariai yra ūkininkai – darbdaviai, ir kurios nacionaliniame lygmenyje turi patariamąjį bei derybinį statusą valdžios institucijose. Pirmojo DG Agri socialinio komiteto darbas buvo koncentruojamas į siekį užtikrinti lygais žemės ūkio darbuotojų teises, tokias pat, kokias jau turėjo darbuotojai pramonės ir prekybos šakose.

Vėliau, 1974 m. Komisijos sprendimu, šis konsultacinis komitetas pervadintas į Bendrąjį žemės ūkio darbuotojų socialinių problemų komitetą, kuris įgijo teisę gilintis į visos Europos Bendrijos socialinius ir politinius klausimus, inicijuoti įvairių klausimų svarstymą ar reglamentų peržiūrą ir neapsiribojo išimtinai tik žemės ūkio darbuotojų gerbuvio užtikrinimu. Tokiu būdu Komitetas perėjo Socialinių reikalų Generalinio Direktorato (DG SOcial Affairs) žinion, kuris tapo atsakingas už posėdžių organizavimą, vertimo užtikrinimą, darbdavių ir darbuotojų atstovų atvykimą į posėdžius. Komiteto narius tvirtino Europos Komisija, paskirdama po 25 atstovus iš COPA ir EFA, bei pasilikdama teisę tiesiogiai paskirti 6 narius iš šioms dviem organizacijoms nepriklausančių organizacijų, pvz. Prancūzijos profsąjungos CGT. Komiteto darbas buvo organizuojamas per tematines darbo grupes, kurios susirinkdavo kartą ar du per metus ir buvo atskaitingos Komitetui, kuris rinkdavosi du kartus per metus. Viso buvo sudarytos šešios darbo grupės: užimtumo, švietimo, sveikatos ir darbo saugos, miškininkystės, statistikos ir harmonizacijos. Pastaroji buvo atsakinga už derybų tarp socialinių partnerių organizavimą ir bendrų dokumentų paruošimą iki jų priėmimo.

1999 m. Komitetas tapo Sektoriniu žemės ūkio socialinio dialogo komitetu, vienu iš šiandien ES Komisijoje veikiančių 43 sektorinių socialinio dialogo komitetų, išlaikiusiu savo veiklos formatą iki šių dienų. Žemės ūkio socialinio dialogo komitetą sudaro 25 darbdavių organizacijų atstovai (GEOPA-COPA) ir 25 darbuotojų profsąjungų atstovai (EFFAT – Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacija). Šiandien komitetas siūlo įvairius problemų sprendimo instrumentus ir teikia rekomendacijas Europos institucijoms, siekiant diskutuoti, spręsti problemas, dalintis patirtimi bei gerąja praktika ir tokiu būdu palaikyti socialinę taiką visuomenėje. Komiteto darbotvarkėje užimtumo žemės ūkyje ateities, darbuotojų sveikatos ir saugumo užtikrinimo darbo vietoje, darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimo klausimai.

50-ųjų metinių proga š.m. rugsėjo 18 d. žemės ūkio socialiniai partneriai EFFAT ir GEOPA surengė konferenciją „BŽŪP ir užimtumas žemės ūkyje“, kurios potekstė buvo pilnas socialinių partnerių dalyvavimas formuojant BŽŪP po 2013 metų ir jų iniciatyvus požiūris į užimtumą žemės ūkio sektoriuje. Konferencijos metu trumpai peržvelgta socialinio dialogo komiteto atsiradimo istorija, prisiminti svarbiausi pasiekimai. Konferencijos dalyviai svarstė bendros deklaracijos tekstą, buvo pristatytos šiemet Marselyje ir Lisabonoje vykusių konferencijų dėl BŽŪP įtakos užimtumui žemės ūkio sektoriuje išvados.

Metinių minėjimo ceremonijos metu savo kalbas skaitė GEOPA prezidentas Chris Botterman, EFFAT Generalinis Sekretorius Harald Wiedenhofer. Abu pabrėžė bendros veiklos svarbą ir vardijo bendrai nuveiktus darbus. Pranešimuose akcentuota, jog tie patys trys pagrindiniai Bendrosios žemės ūkio politikos principai išlieka aktualūs ir šiandien. Chris Botterman taip pat išsakė nuomonę, kad artimiausiais metais geri žemės ūkio socialinių partnerių santykiai ES lygmeniu yra ne mažiau svarbūs ir dėl sekančių priežasčių:
1    Socialiniai partneriai sutaria, kad labai svarbu išlaikyti darbo vietas žemės ūkio sektoriuje. Darbas žemės ūkyje yra pajamų šaltinis daugybei darbuotojų, ūkininkaujančioms šeimoms ir jų nariams. Reformuojant Bendrąją žemės ūkio politiką ar pasirašinėjant tarptautines prekybos sutartis būtina atsižvelgti į galimas pasekmes ūkininkams ir jų ūkiuose dirbantiesiems. Sektoriniai socialinio dialogo komitetai turi visu įgaliojimus svarstyti ir analizuoti šiuos aspektus bei teikti rekomendacijas. Todėl aktyvus dalyvavimas BŽŪP reformos formavime yra ypatingai svarbus. Nemažai svarbus yra tikslių domenų, atitinkančių realybę disponavimas.
2    Technologijų evoliucija tokia sparti, kad šiandien ūkininkui labai svarbu turėti pakankamas kvalifikuotų, išsilavinusių darbuotojų pasirinkimo galimybes. Be to, žinių lygį būtina palaikyti, todėl darbuotojams privalo būti sudaromos sąlygos atnaujinti žinias, tobulinti įgūdžius, įgyti naujų kompetencijų. Žemės ūkio sektoriaus socialiniai partneriai nuolat atkreipia dėmesį, ragindami atsakingas institucijas skirti pakankami resursų bei dėmesio mokymams ir kursams, galintiems garantuoti savalaikį ilgalaikį darbuotojų mokymą ir leidžiantiems jiems prisitaikyti prie naujo pobūdžio darbo vietų.
3    Užtikrintas saugumas darbo vietoje yra privaloma darbo sąlyga. Socialiniai partneriai privalo dalyvauti visose EK darbo grupėse svarstant žemės ūkio mašinų ir įrangos standartizavimo bei gamybos klausimus. Žemės ūkis vienas rizikingiausių sektorių, kur be įrengimų pavojų sveikatai kelia ir netinkamas elgesys su augalų apsaugos priemonėmis. Sektorinio dialogo komiteto tikslas pasirūpinti, kad būtų užtikrinta informacijos sklaida apie saugų darbą ir tuo pačių imtasi būtinų priemonių prevencijai nuo profesinių ligų.
4    Laisvas darbuotojų judėjimas Europos Sąjungoje buvo viena iš sąlygų plečiantis ES. Dažnu atveju darbuotojų bendroje ES darbo rinkoje žemės ūkiui neužtenka, reikalinga darbo jėga ir iš trečiųjų šalių. Kad būtų paspartinta darbdavių poreikio ir darbuotojų kvalifikacijos atitikimo procedūra paranku būtų naudoti naujausias, sparčias ir nesudėtingas informacines technologijas, sistemas. Be to, būtinos rimtos ateities įžvalgos: kokios kompetencijos ir kokių įgūdžių darbuotojų labiausia reikės žemės ūkio sektoriuje 2025 metais.
5    Laisvas darbuotojų judėjimas taip pat gali privesti prie nesąžiningos konkurencijos darbo sąlygų ir mokamų atlyginimų aspektu. Labai svarbu, kad tiek darbdaviai, tiek darbuotojai turėtų aiškias darbo sutartis, teisių nepažeidžiančias komandiruočių taisykles. Tam reikalingas aiškus teisinsi procedūrų reglamentavimas ir užtikrinta informacijos sklaida.

Minėjime dalyvavęs Europos Komisaras László Andor savo kalboje akcentavo socialinio dialogo svarbą šiandieninėje ES ir jo indėlį ekonominės ir socialinės politikos formavimui, subalansavimui, socialinio teisingumobei konkurencijos užtikrinimui. Komisaras padrąsino socialinius partnerius toliau tęsti bendrus darbus ir efektyviai išnaudoti komitetui suteiktus įgaliojimus. Žemės ūkio socialinio dialogo komitete šiandien atstovaujami 7 mln. ES žemė sūkio darbuotojų ir per 1 mln. ES žemės ūkio darbdavių.

Renginio metu socialiniai partneriai GEOPA ir EFFAT pasirašė bendrą deklaraciją, kurioje išvardinti iššūkiai, su kuriais šiandien susiduria žemės ūkio sektorius, bei galimybės, kuriomis turėtų pasinaudoti Žemės ūkio socialinio dialogo komitetas prisidedant prie problemų sprendimo. Renginio metu taip pat buvo organizuotos apskrito stalo diskusijos apie sektorinio socialinio dialogo ateities perspektyvas, kuriose dalyvavo Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo reikalų komiteto pirmininkui Paolo De Castro, EESRK Vice-Prezidentui Hans-Joachim Wilms ir ES Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukimo į veiklą Departamento vadovui Jean-Paul TRICART, GEOPA Prezidentui Chris Botterman ir EFFAT Žemės ūkio Sekretoriui Arnd Spahn. Diskusijose buvo paliesta darbuotojų iš trečiųjų šalių mobilumo tema, jų socialinės teisės ir padorios gyvenimo bei darbo sąlygos, į kitas ES valstybes nares komandiruojamų darbuotojų teisės, taip pat socialinio dialogo komiteto vaidmuo sprendžiant užimtumo žemės ūkio sektoriuje problemas.

Straipsnį parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1Projektas „Žemdirbių interesų atstovavimas GEOPA-COPA organizacijoje“ įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ penktąją kryptį.


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/europos-zemes-ukio-socialinis-dialogas-mini-50-asias-metines/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos