Galimybė kalbėtis ta pačia kalba nustatant, kokia ekonominė veikla gali būti laikoma tvaria aplinkos atžvilgiu

Vadovų taryba (2019-09-26)

„Europos Sąjunga imasi veiksmų, kad įgyvendintų tvaraus augimo finansavimo ir perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų bei efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos strategiją“, teigia Europos Vadovų Taryba savo spaudos pranešime po to, kai Taryba pasitvirtino poziciją dėl pasiūlymo sukurti bendrą ES klasifikavimo sistemą (arba taksonomiją), kuri įmonėms ir investuotojams suteiks galimybę kalbėtis ta pačia kalba nustatant, kokia ekonominė veikla gali būti laikoma tvaria aplinkos atžvilgiu. Šiuo metu nei ES, nei pasauliniu lygmeniu nėra bendros klasifikavimo sistemos, kuri apibrėžtų, kas yra aplinkos atžvilgiu tvari ekonominė veikla. Dabar valstybės narės skirtingai aiškina, kas yra tvarus investavimas. Vienos valstybės narės yra įdiegusios ženklinimo sistemą arba imasi rinkos vadovaujamų iniciatyvų, kuriomis siekiama nustatyti, kas investuojant gali būti laikoma žaliuoju produktu, kitos valstybės narės netaiko jokių normų. Dėl esamų skirtumų ekonominės veiklos vykdytojams užkraunama našta, kai įvairiose valstybėse narėse jie turi laikytis skirtingų standartų. Siekiant panaikinti esamus skirtumus ir neleisti vidaus rinkoje atsirasti kitoms kliūtims, 2018 m. gegužės mėnesį Europos Komisija pateikė pasiūlymą reglamentui dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti, kuriuo siūloma nustatyti bendrą standartinę visoje ES taikomą apibrėžtį. Siūlomas reglamentas skirtas įveikti du iššūkius: sumažinti susiskaidymą, atsirandantį dėl rinkos iniciatyvų bei nacionalinių praktikų ir sumažinti ekomanipuliavimą, tai yra praktiką, kai finansiniai produktai tiekiami rinkai kaip žalieji arba tvarūs, nors iš tiesų jie neatitinka pagrindinių aplinkosaugos standartų.

Kaip išdėstyta Tarybos pozicijoje, pasiūlyme nustatyti ir apibrėžti šeši ES aplinkos tikslai:
1) klimato kaitos švelninimas;
2) prisitaikymas prie klimato kaitos;
3) tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga;
4) perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir antrinį perdirbimą;
5) taršos prevencija ir kontrolė;
6) biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas.

Kad ekonominė veikla galėtų būti laikoma tvaria aplinkos atžvilgiu, ji turėtų atitikti šiuos reikalavimus:

  • svariai prisidėti siekiant bent vieno iš šešių pirmiau išvardytų aplinkos tikslų;
  • nedaryti didelės žalos siekiant bet kurio aplinkos tikslo;
  • būti vykdoma laikantis minimalių socialinių ir valdymo apsaugos priemonių;
  • atitikti specifinius techninės analizės kriterijus.

Atsižvelgiant į tai Komisijai būtų pavesta nustatyti faktinę klasifikaciją, apibrėžiant techninės analizės kriterijus kiekvienam atitinkamam aplinkos tikslui. Teisiškai kriterijai būtų nustatyti deleguotaisiais aktais, susijusiais su ekonominės veiklos sektorių klasifikavimu. Jie būtų papildyti įgyvendinimo aktais, apibrėžiančiais kiekybines ir kokybines ribas, kurių vykdant ekonominę veiklą turi būti laikomasi, kad ji galėtų būti laikoma tvaria aplinkos atžvilgiu.

Komisijai padėtų techninė ekspertų grupė – Tvaraus finansavimo platforma, kuri būtų įgaliota teikti konsultacijas rengiant techninės analizės kriterijus ir analizuoti jų poveikį, susijusį su galimomis jų taikymo sąnaudomis ir nauda. Be to, dėl techninės analizės kriterijų tinkamumo Komisiją konsultuotų ekspertų grupė, sudaryta iš valstybių narių ekspertų.

Pagal Tarybos poziciją taksonomija turėtų būti sukurta iki 2021 m. pabaigos, kad visapusiškas jos taikymas būtų užtikrintas iki 2022 pabaigos. Europos Parlamentas dėl savo pozicijos dėl šio dokumento balsavo 2019 m. kovo mėn. Taigi, Taryba ir Parlamentas gali pradėti derybas.

Parengta pagal Europos Vadovų tarybos spaudos tarnybos pranešimą

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį