- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Paraiškos ,,Paramai investicijoms į žemės ūkio valdas“ renkamos nuo gegužės 16 d.

Modernizavimo paraiška

(2016-04-20)

Pagaliau pasirodė ilgai lauktos ir daug karštų diskusijų LŪS prezidiumo posėdžiuose kėlusios Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (LKPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės. Kaip matyti taisyklėse, visiškai nutraukti gyvulininkystės ir augalininkystės sektorių supriešinimą projektų atrankoje LŪS nepavyko (vertinant ir atrenkant teikiamas projektų paraiškas vien už tai, kad projektas planuojamas įgyvendinti gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuje, projektui skiriama papildomų 13 atrankos balų, jei projekte nėra numatyta išlaidų, susijusių su grūdinių kultūrų derliaus nuėmimo kombainų įsigijimu), tačiau investicijų į žieminius šiltnamius išskirtinumą vis tik pavyko sumažinti. Pastarųjų rėmimo suma negali viršyti vienam projektui 400 000 Eur ir per visą 2014-2020 m. laikotarpį (Primename, kad taisyklių projektuose buvo siūloma 1 500 000 Eur parama vienam projektui ir 3 000 000 Eur visam laikotarpiui. Kodėl tokios sumos buvo numatytos šiltnamiams LŪS nariams niekas negalėjo paaiškinti). Maksimali 400 000 EUR paramos suma gali būti skiriama ir prioritetiniuose sektoriuose įgyvendinant gamybinių pastatų statybą ar rekonstrukciją.
Pareiškėjams yra suteikta galimybė prašyti paramos supaprastinta tvarka, kai paramos suma projektui sudaro ne daugiau kaip 50 000 Eur. Tokių ūkių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8000 Eur iki 50000 Eur įskaitytinai.
Nauja taisyklėse tai, kad didesnę paramą numatyta susieti su ūkio ekonominiu dydžiu. Paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur bei priklauso nuo ūkio ekonominio dydžio ir paskaičiuojama pagal nustatytą didžiausią paramos sumą, tenkančią 1 000 Eur ūkio produkcijos standartinės vertės. Šiuo tikslu ūkiai pagal ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, taisyklėse sugrupuoti į 7 grupes ir kiekvienai grupei nustatyta už 1 000 eurų ūkio produkcijos standartinės vertės mokamos paramos suma eurais (įgyvendinant naujų gamybinių pastatų statybos ar esamų rekonstravimo projektą, taikomas koeficientas 2). Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 400 000 eur per visą 2014-2020 m. laikotarpį.

Ši LKPP 2014-2020 m. priemonė, kaip žinia, skirta didinti ūkių gyvybingumą ir konkurencingumą visuose regionuose ir visų tipų žemės ūkio veiklose. Tačiau paramos didesnis intensyvumas, kaip ir ankstesniame LKPP 2014-2020 m. ūkių modernizavimo priemonės šaukime, yra skiriamas gyvulininkystės (įskaitant biodujų gamybą), sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės ūkiams – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Augalininkystės sektoriuje – iki 40 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Paramos intensyvumo lygiai taisyklėse nustatytais atvejais (jauniesiems ūkininkams investuojantiems penkerių metų laikotarpiu iki įsikūrimo; ūkininkaujantiems mažiau palankose vietovėse; investuojantiems į sertifikuotą ekologinę gamybą) gali būti padidinti 20 proc. punktų, tačiau didžiausias kompleksinis paramos lygis negali viršyti 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės. Taip pat taisyklėse numatyta 20 proc. punktų didesniu paramos intensyvumu finansuoti žemės ūkio kooperatyvų įgyvendinamas kolektyvines investicijas, tačiau bendras paramos intensyvumas negali viršyti 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės.
Už paramos lėšas pareiškėjas galės įsigyti: naują žemės ūkio techniką (įskaitant kombainus) ir įrangą; naujas N, O ir SL kategorijos transporto priemones; statyti naujus ir rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti esamus gamybinius statinius, įskaitant biosaugai užtikrinti reikalingus statinius; kurti infrastruktūrą valdoje jei ji yra susijusi su žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai, ir (arba) biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje; įsigyti daugiamečius augalus ir vykdyti jų sodinimo darbus. Taip pat paramos lėšomis numatyta finansuoti patirtas verslo plano rengimo ir konsultacijų projekto įgyvendinimo klausimais išlaidas, atlikti projekto viešinimą.
Įgyvendinimo taisyklėse numatyta atlikti pateiktų paramos paraiškų pirmumo atranką pagal nustatytus 11 atrankos kriterijų, vertinimui naudojant 100 atrankos balų sistemą. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 50 balų, paramos paraiška atmetama.
Pagal šias taisykles paramos paraiškos bus priimamos nuo š. m. gegužės 16 d. iki birželio 30 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniuose skyriuose. Paramos paraiškų teikimo laikotarpiui skirtas lėšų biudžetas sudaro 70 mln. Eur.

Parengta pagal ŽŪM informaciją


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/paraiskos-paramai-investicijoms-i-zemes-ukio-valdas-renkamos-nuo-geguzes-16-d/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos