Patvirtintos taisyklės paramai iki 50 000 EUR

paraisla

(2016-02-08)

Š. m. vasario 4 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau LKPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintas įgyvendinimo taisyklės, taikomos pareiškėjams, kurių ekonominis dydis išreikštas produkcijos standartines verte, yra nuo 8 000 EUR iki 50 000 EUR. Paraiškos bus renkamos nuo šių metų kovo mėn. 1 d. iki kovo 31d. Finansavimo dydis:
projektui negali viršyti 50 000 Eur;
• 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur;
• ūkio subjektams, veisiantiems trumpos rotacijos plantacinius želdinius, didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 30 000 Eur;
• Partnerių ir (arba) susijusių įmonių (Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas), sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma2014–2020 metų laikotarpiu pagal šią priemonės veiklos sritį negali viršyti1 000 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas: nuo 50 iki 70 proc. atitinkamai pagal remiamas veiklas.

Atrankos kriterijai:
1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos (pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir (arba) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“) tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje, pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje – suteikiama 15 balų;
2. įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas (nustatoma pagal pareiškėjo projekte numatytas įgyvendinti investicijas, kurios 100 proc. turi būti padarytos į prioritetinę veiklą. Jei gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose įgyvendinamuose projektuose yra numatyta įsigyti grūdinių kultūrų derliaus nuėmimo kombainus, balai už šį atrankos kriterijų nesuteikiami) – suteikiama 15 balų;
3. pareiškėjo patirtis veikloje, kuriai prašoma paramos (patirtis gyvulininkystės veikloje nustatoma pagal ūkinių gyvūnų bandos Ūkinių gyvūnų registre įregistravimo datą. Patirtis sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ir kituose augalininkystės sektoriuose nustatoma pagal tai, kiek metų nepertraukiamai pareiškėjas deklaravo veiklą, kuriai prašo paramos, tiesioginių išmokų paraiškose. Tuo atveju, kai pareiškėjas nevykdo deklaravimo, nustatoma pagal ūkininko ūkio ar juridinio asmens registravimo pažymėjimo datą):
didesnė negu 5 metai – suteikiama 15 balų;
• nuo 2 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
4. ūkio subjekto veiklos ekonominis efektyvumas, kai ūkio subjekto grynasis pelningumas, įgyvendinus projektą, padidėja daugiau kaip 5 proc. punktais (suapvalinama iki sveikųjų skaičių pagal matematines apvalinimo taisykles) – suteikiama 10 balų;
5. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
6. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinantis dokumentas):
daugiau negu 5 metus – suteikiama 10 balų;
• nuo 2 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
7. ūkyje diegiamos inovacijos – suteikiama 10 balų (projekto inovatyvumas vertinamas, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“);
8. pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo mokymuose, susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (pateiktas dalyvavimą mokymuose patvirtinantis dokumentas su nurodytu bent vienu mokymo programos kodu. Mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015) – suteikiami 5 balai;
9. pareiškėjas dalyvavo įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ ir gavo konsultacijas pagal pirmąją šios priemonės veiklos sritį arba dalyvavo kitų institucijų vykdomuose mokymuose ir gavo konsultacijas dėl ūkio atitikties teisės aktų nustatytiems valdymo bei geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimams (pateikiamas kitų institucijų vykdomuose mokymuose dalyvavimą patvirtinantis dokumentas) – suteikiami 5 balai.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Parengta pagal ŽŪM informaciją

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį