Renginys laiku ir vietoje

Užsklanda

(2017-12-14)

Š.m. gruodžio 12 d. Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS), vykdydama projektą „Žemdirbių interesų atstovavimas COPA-COGECA ir GEOPA-COPA organizacijose“, organizavo teminį susitikimą „Lietuvos žemdirbių atstovavimo tarptautinėse organizacijose veiklos apžvalga 2017 m.“. Tai tradicinis LŪS organizuojamas renginys, kurio metu glaustai aptariama LŪS vykdoma tarptautinio atstovavimo metinė veikla, tik šį kartą įvykęs po metų pertraukos. Renginyje dalyvavo Lietuvos ūkininkų sąjungos nariai, šakinių žemdirbių organizacijų vadovai, atstovai iš LR Žemės ūkio ministerijos, nacionalinės žiniasklaidos atstovai. Pranešimus skaitė LŪS ir LŽŪBA ekspertai dalyvaujantys COPA-COGECA darbo bei Europos Komisijos pilietinio dialogo grupėse, ūkininkų-darbdavių organizacijos GEOPA-COPA veikloje, Žemės ūkio ministerijos ES politikų skyriaus vedėjas Š.Celiešius, COGECA viceprezidentas, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys M.Maciulevičius. Susirinkusieji taip pat klausėsi Swedbanko verslo klientų ir rinkodaros vadovo A.Janušausko pranešimo apie įžvalgas dėl ūkininkų finansavimo galimybių. Plačiausiai diskutuota apie Europos Komisijos išleistą komunikatą dėl Bendrosios žemės ūkio politikos ateities. Susirinkusieji su kolegomis ir renginio svečiais svarstė, kaip šiame dokumente išvardinti užmojai gali įtakoti mūsų šalies ūkininkų veiklą, kokios galimybės atsiveria, kokie nauji iššūkiai laukia, aptarė sudėtingą sektoriaus konkurenciją nelygiavertėmis paramos sąlygomis ir jo perspektyvas.

DSC_0252

Šiandien LŪS yra vienintelė organizacija iš keturių Lietuvos COPA-COGECA narių į tarptautinio atstovavimo veiklą įtraukusi eilės Lietuvos žemės ūkio šakinių organizacijų atstovus, ginančius atskiros šakos ūkininkų interesus. Mūsų šalies žemdirbiams atstovauti tarptautiniu lygiu 2017 metais LŪS delegavo 9 ekspertus: Zofiją Cironkienę (Lietuvos daržovių augintojų asociacija), Igną Jankauską (Lietuvos grūdų augintojų asociacija), Algį Baravyką (Lietuvos kiaulių augintojų asociacija), Andrių Baublį (Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija, LŪS Šilalės skyrius), Žilviną Augustinavičių (Lietuvos avių augintojų asociacija, Anykščių rajono ūkininkų sąjunga), Zigmantą Aleksandravičių (LŪS Kupiškio skyrius), Ritą Petraitytę (Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba), Vytautę Matusevičienę (LŪS ekspertė gyvūnų gerovės ir sveikatos klausimais), Jovitą Motiejūnienę (LŪS). Iš viso 2017 m. jie dalyvavo 41 Briuselyje vykusiame renginyje. Ekspertai renginyje apžvelgė darbo grupių posėdžiuose nagrinėjamus mūsų šalies žemdirbiams aktualius klausimus pagal atstovaujamus sektorius, aptarė kokios nuomonės vyrauja kitų ES šalių narių žemdirbių organizacijų tarpe, kaip visame ES konkurencijos kontekste atrodo Lietuvos ūkininkų ūkiai ir kokios yra jų plėtros perspektyvos.

    DSC_0321 DSC_0307-2

Renginį pradėjęs LŪS pirmininkas Jonas Talmanas teigė, kad žemdirbių organizacijų veikla ES lygmenyje labai svarbi. Jis ragino ūkininkus būti aktyviais Briuselyje kuriamos politikos procesuose, kad priimti bendri sprendimai teigiamai atsilieptų jų veiklai. „Mes tiesiog negalime sau leisti būti abejingais informacijai, naujovėms bei žinioms, turime išmokti vertinti visoje Bendrijoje vykstančius pokyčius, nes paprasčiausiai nespėsime pasiruošti permainoms, būsime priversti pasitraukti, nes nespėsime žengti koja kojon su laikmečiu,“ akcentavo J.Talmantas.

DSC_0251

Skaitydama savo pranešimą LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė J.Motiejūnienė pasidžiaugė, kad nepaisant užsitęsusios trinties tarp nacionalinių organizacijų, tarptautinės veiklos svarbą suprantantys ekspertai neišsibarstė ir atsakingai tęsė jiems patikėtą misiją. Ji suminėjo pagrindines tarptautinėse organizacijose COPA ir COGECA 2017 m. nagrinėtas plačiąsias temas: BŽŪP supaprastinimo reglamentas, organizacijų pozicija dėl BŽŪP ateitis ir Komisijos paskelbtas komunikatas, Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES sąlygos ir pasekmės, ES prekybos sutartys su trečiosiomis šalimis, augalų apsaugos priemonių naudojimas ir draudimai. J.Motiejūnienė pasidalino pastebėjimais apie komunikatą „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, apie ES žemdirbių nuotaikas po paties Komisaro F.Hogano komunikato pristatymo COPA-COGECA nariams, išprovakuodama susitikimo dalyvių diskusijas apie pasyvaus lietuvių dalyvavimo viešosiose konsultacijose dėl BŽŪP ateities priežastis. GEOPA-COPA šiemet didžiausią dėmesį skyrė patekimui į Europos kovos su nedeklaruojamu darbu platformą stebėtojo teisėmis, nes sodininkystė ir daržininkystė užima antrą vietą pagal nedeklaruotų darbuotojų skaičių ES suvestinėje. Organizacijos nariai taip pat dalyvavo konsultacijose ir diskusijose dėl Europos socialinių teisių ramsčio, domėjosi darbo vietų saugos ir sveikatos gerosios praktikos sklaida, pabėgėlių integracija žemės ūkio sektoriuje, Brexit įtaka sezoninių darbuotojų užimtumui. Šiemet naujai išrinkta visa COPA vadovybė ir pirmininko vairą danas Martin Merrild perleido Vokietijos ūkininkų sąjungos prezidentui Joachim Rukwied. Taip pat vyko vieno COGECA viceprezidento rinkimaiir prezidiumo nariai bendru sutarimu paskyrė šias pareigas Lietuvos atstovui Mindaugui Maciulevičiui. (Rinkimai buvo organizuojami atsistatydinus vienam iš keturių organizacijos viceprezidentų – graikui. Šias pareigas M.Maciulevičius eis iki dabartinės visos COGECA vadovybės kadencijos pabaigos – 2018 m. gruodžio mėnesio.)

Žemės ūkio ministerijos ES politikų skyriaus vedėjas Š.Celiešius savo pranešime iliustruotai pristatė, kaip atrodo Lietuvos žemės ūkiui skiriamas finansavimas nuo 2004 metų ir kaip jis pasiskirstęs tarp tiesioginių išmokų ir kaimo plėtros ramsčių, kokią dalį pagal įsipareigojimus skiria valstybė iš nacionalinio biudžeto. Pastebėta, kad kaimo plėtrai 2014-2020 m. skiriamas vokas lyginant su 2004-2006 m. laikotarpiu susitraukė nuo 56 proc. iki 36 proc. viso žemės ūkiui skirto biudžeto. Ir nors bendroje sumoje subsidijos žemės ūkiui didėja, kaimo plėtrai skirtas krepšelis traukiasi. 2014-2020 m. laikotarpiu 3.484,30 mln. eurų skirta Lietuvos tiesioginių išmokų ramsčiui ir 1.977,70 mln. eurų kaimo plėtros ramsčiui. Š.Celiešius trumpai pristatė kokius žingsnius turi nueiti ES institucijos iki kol gims naujosios Žemės ūkio politikos reglamentas, kokie iššūkiai laukia derybose dėl Daugiametės finansinė perspektyvos ir BŽŪP.

DSC_0296-1 IMG_2137

Renginio organizatorių draugiškai COGECA pasiuntiniu į Lietuvą pavadintas M.Maciulevičius savo kalboje kvietė ūkininkus žvelgti į atsiveriančias galimybes plačiau ir siūlė kooperuojantis patiems žemdirbiams imtis iniciatyvos bei naudoti Europos investicijų banko siūlomas paslaugas, statyti biojėgaines, inovatyvias drenažo sistemas ir taip parodyti kaip efektyviai žemės ūkis prisideda prie ES įsipareigojimų dėl klimato kaitos padarinių mažinimo vykdymo. Naujojoje BŽŪP didelis dėmesys žada būti skiriamas informacinėms technologijoms ir naujųjų išradimų integracijai į žemės ūkio sektorių. Pasak M.Maciulevičiaus, ateinantis laikotarpis – tai naujų galimybių metas. „Tik mums dar trūksta postūmio, entuziazmo, kryptingo darbo bei bendrų visų  pastangų…“, apibendrino jis.

IMG_2116_1

Tarptautinę veiklą ES institucijose atstovaujant Lietuvos žemdirbių interesams Lietuvos ūkininkų sąjunga pradėjo viena pirmųjų – 2004 m. tapdama pilnateise Europos Sąjungos žemdirbių organizacijų COPA-COGECA ir GEOPA-COPA nare. Laikui bėgant į šią veiklą įsitraukė ir kitos Lietuvos žemdirbių organizacijos: Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“ bei Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai.

 Renginio pranešimai:

J.Motiejūnienė

Š.Celiešius

M.Maciulevičius

I.Jankauskas

A.Baublys

A.Baravykas

V.Matusevičienė

E.Pranauskas

A.Janušauskas

Nuotraukų autoriai Jurga Zaleckienė ir LŪS

Straipsnį parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį