Romas Docius lieka vadovauti Kelmės rajono ūkininkams

Docius

(2017-04-10)

Š.m. balandžio 4 d. Kel­mės ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos nariai antrą kartą šiemet rinkosi į ata­skai­ti­nį-rin­ki­mi­nį su­si­rin­ki­mą. Iš 148 są­jun­gos na­rių šį­syk at­vy­ko 40. Tiek užteko, kad susirinkime priimti sprendimai būtų pripažįstami teisėti. Prieš sa­vai­tę, kovo 28 d., sukviestame renginyje su­si­rin­ku­sių­jų buvo vos 23, tad kvorumo nebuvo ir vadovybės rinkimai neįvyko. 

Šįkart susirinkusieji patvirtino revizorės ataskaitą už tre­jus pa­sta­ruo­sius me­tus ir pir­mi­nin­ko veiklos ataskaitą praėjusius metus, per­rink­o Ro­mą Do­cių organizacijos pirmininku, Ri­čar­dą Pet­ri­ką iš­rink­o vi­ce­pir­mi­nin­ku, pa­tvir­tino de­šim­ties as­me­nų val­dy­bą. Valdybos nariais patvirtinti: Va­len­ti­na Brie­die­nė, Al­ber­tas Bra­zas, Kris­ti­na Ši­lins­kie­nė, Vy­tau­tas Bar­kaus­kas, Vy­tau­tas Ka­rei­va, Al­ber­tas Meš­kaus­kas, Kris­ti­na Bal­sie­nė, Ri­čar­das Pet­ri­kas, Re­gi­na Ka­ra­šaus­ky­tė, Al­gis Vai­čiu­lis.

Su­si­rin­ki­me nu­spręs­ta nuo pen­kių iki 20 eu­rų pa­di­din­ti sto­ja­mą­jį mo­kes­tį į Kel­mės ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gą, nors bu­vo siū­ly­mų mo­kes­tį di­din­ti net iki 50 eu­rų. Są­jun­gos na­riams me­ti­nis mo­kes­tis ne­pa­ki­to, li­ko 15 eu­rų per me­tus. Są­jun­gos įsta­tai pa­pil­dy­ti ke­le­tu punk­tų, vie­nas iš ku­rių – ga­li­my­bė gau­ti pa­ja­mų iš lab­da­ros ir rė­mė­jų, ne tik iš sto­ja­mo­jo bei na­rio mo­kes­čių.

Plačiau apie renginį skaitykite čia .

Parengta pagal spaudos pranešimus

Nuotrauka www.skrastas.lt

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį