Sužymėti EASV kraštovaizdžio elementus?

Žymėjimas

(2016-02-12)

Savaitės pradžioje pasirodė VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) informacija bei kvietimas ūkininkams susižymėti potencialius ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) kraštovaizdžio elementus (griovius, medžių grupes, miškelius, tvenkinius ir kūdras) paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS). Ūkininkų tarpe kilo sumaištis. Pasklido kalbos, kad iki vasario 29 d. PPIS nepažymėti naujieji kraštovaizdžio elementai negalės būti deklaruojami 2016 m. Kaip yra iš tikrųjų LŪS padėjo išsiaiškinti Žemės ūkio ministerijos žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento išmokų už plotus skyriaus vedėjas Antanas Karbauskas ir ŽŪIKVC atstovai.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-540, ŽŪIKVC iki 2016 m. sausio 1 d. buvo pavesta parengti potencialių ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių elementų sluoksnį, pagal kurį pareiškėjai nuo 2016 m. galėtų deklaruoti kraštovaizdžio elementus kaip ekologiniu atžvilgiu svarbias vietoves. ŽŪIKVC pastaruoju metu, pagal deklaravimo Taisyklėse apibrėžtus reikalavimus, kaip tik sudarinėjo nekintančių laike (griovių, medžių grupių, miškelių, tvenkinių ir kūdrų) elementų sluoksnį. Šiame sluoksnyje bus matomi elementai, atitinkantys Taisyklėse nurodytus reikalavimus, kuriuos pareiškėjas galės deklaruoti EASV užskaitai 2016 m.
ŽŪIKVC informuoja, kad potencialių nekintančių EASV elementų sluoksnis jau parengtas, tačiau jį dar reikia sutikslinti. Todėl ūkininkai yra kviečiami prisidėti prie šio sutikslinimo. Pareiškėjų prašoma patiems arba padedant seniūnijos darbuotojams pažymėti jų žemėse esančius EASV kraštovaizdžių elementus paspaudus PPIS meniu juostoje „Kraštovaizdžio elementų žymėjimas“. Toks kontrolinis žymėjimas galimas iki š.m. vasario 29 d., nes nuo kovo 1 d. ūkininko pažymėti kraštovaizdžio taškai bus sutikrinami, ar ŽŪIKVC tiksliai pareiškėjo žemėse nustatė elementus, šitaip siekiant išvengti galimų neatitikimų deklaravimo metu. Vykstant 2016 m. deklaravimui naujų kraštovaizdžio elementų žymėti nebebus galima. Žalinimo užskaitai bus galima pasirinkti ir deklaruoti tik pagal sutikrintame sluoksnyje esančius nekintančius kraštovaizdžio elementus. Taigi, visi sluoksnyje esantys, bet iki vasario 29 d. nesuspėti paties ūkininko pažymėti PPIS, EASV kraštovaizdžio elementai galės būti deklaruojami deklaravimo metu. Kontrolinis žymėjimas – neprivalomas, bet rekomenduotinas ir gali būti naudingas, ypač tiems, kurie galvoja apie galimybę rinktis kaip jiems patogiau įgyvendinti žalinimo reikalavimus: įtraukti žemėje turimus kraštovaizdžio elementus ar deklaruoti pūdymą, ar sėti azotą kaupiančius augalus, žolių įsėlį arba posėlį.

ŽŪM išmokų už plotus skyriaus vedėjo A. Karbausko teigimu, šiuo metu yra beveik parengtos kraštovaizdžio elementų deklaravimo gairės, kurios bus paruoštos viešam skelbimui. Gairėse bus aiškiai parodoma, kokie elementai yra tinkami EASV užskaitai.

Nerimaujančius ir nuolat nespėjančius galime nuraminti, kad jei taip nutiktų, kad vis dėlto yra atsiradęs naujas kraštovaizdžio elementas (nauja kūdra iškasta ar nauja giraitė pasodinta), o pareiškėjas nespėjo to užfiksuoti KŽS (kontrolinių žemės sklypų) pasikeitimuose (tai beje jis turėjo padaryti iki 2015 m. gruodžio 1 d. pagal deklaravimo Taisyklių 57.12 punktą), deklaravimo metu pažymėtas elementas galės būti po patikros įtraukiamas į sluoksnį, tik jau kitų – 2017 – metų deklaravimui.

Informacija apie EASV elementus ir jų žymėjimą, ŽŪIKVC teigimu, yra nuolat viešinama nuo 2015 m. pavasario, kai buvo sukurtas Kraštovaizdžių elementų žymėjimo modulis. O kilus papildomiems klausimams galite kreiptis į ŽŪIKVC telefonu (8-5) 266 0620.

Primename, kad pareiškėjas , deklaravęs daugiau nei 15 ha ariamosios žemės, mažiausiai 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti EASV. Šiuo metu Europos Komisija vykdo viešąsias konsultacijas apie pirmų metų patirtį įgyvendinant žalinimo reikalavimus ir spręs, ar nereikėtų 5 proc. dalį padidinti iki 7 proc. Jei dar nepareiškėte savo nuomonės viešosiose konsultacijose, galite tai padaryti iki kovo 8 d. prisijungę prie internetinio klausimyno lietuvių kalba.

Straipsnį parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį