Šventėje ūkininkų prašymai ministrei ir „Metų ūkis 2014″ nugalėtojų paskelbimas Plungės rajone

Plungė Lapkričio 14 d. Plungės rajono žemdirbių šventėje dalyvavo LR žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, kuriai LŪS vicepirmininkas, Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos pirmininkas ir rajono Ta­ry­bos na­rys M. Kak­tys iš­dės­tė ra­jo­no ūki­nin­kų pra­šy­mus. Jų buvo nedaug. Vie­ni svar­biau­sių – kad ne­su­ma­žė­tų kom­pen­sa­ci­jos už ne­der­lin­gas že­mes ir, ži­no­ma, kad žem­dir­biams ne­di­dė­tų mo­kes­čiai. Iš­sa­kius pa­gei­da­vi­mus, bu­vo ga­li­ma skelb­ti svar­biau­sią informaciją – kon­kur­so  „Me­tų ūkis 2014“  re­zul­ta­tus. Pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko Rū­tai ir Vac­lo­vui Gal­di­kams iš Nau­so­džio se­niū­ni­jos, ant­ro­ji – bab­run­giš­kiams Al­do­nai ir An­ta­nui Nar­vai­šams, o tre­čio­ji – Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jo­je gy­ve­nan­tiems Li­nai ir Ir­man­tui Va­si­liaus­kams.

Daugiau apie šventę skaitykite laikraštyje „Žemaitis“.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį