Ūkinių gyvūnų laikytojų dėmesiui

animal husbandry

(2016-06-02)

Kiekvienas laikytojas privalo ženklinti, registruoti laikomus ūkinius gyvūnus ir tvarkyti jų apskaitą. Laikymo vietose privaloma ženklinti ir registruoti esančius galvijus, bizonus, azijinius buivolus, avis, ožkas, arklinių šeimos gyvūnus ir kiaules (kiaulės ženklinamos tik perkeliant), tvarkyti jų apskaitą, o siekdamas valstybės paramos laikytojas privalo registruoti ir kitus laikomus ūkinius gyvūnus.

EK Reglamento (EB) 1760/2000 7 straipsnio antroje dalyje nustatyta, kad kiekvienas galvijų laikytojas „per atitinkamos valstybės narės nustatytą ilgiausią laikotarpį kompetentingą instituciją informuoja apie visus galvijų perkėlimo į ūkį ir iš jo atvejus ir kiekvieną atvedimą bei gaišimą kartu nurodydamas tų įvykių datas, taigi, ilgiausiato laikotarpio trukmė – ne mažiau nei trys ir ne daugiau nei septynios dienos po vieno iš tų įvykių dienos;“.

Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 6, 9, 10 punktuose nustatytos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT), ženklinimo paslaugų teikėjų, laikytojų pareigos.

Atkreipiame ūkinių gyvūnų laikytojų dėmesį, kad vadovaujantis Aprašo 10.1 papunkčiu, laikytojai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, laikydamiesi Aprašo nuostatų, registruoja duomenis Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (toliau – ŪGR) arba praneša VMVTteritoriniams skyriams, turintieji leidimą, ženklina savo ūkinius gyvūnus arba kreipiasi į paslaugų teikėją. Todėl laikytojo pareiga yra užtikrinti, kad duomenys apie laikomų ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą būtų suvesti į ŪGR ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.

Visi ūkiniai gyvūnai teisės aktų nustatyta tvarka registruojami ŪGR, kurį administruoja VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC).Duomenų suvedimo į ŪGR teisę turi VMVT darbuotojai, ženklinimo paslaugų teikėjai (privatūs veterinarijos gydytojai, UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ (toliau – GPK) darbuotojai), prekiautojai ūkiniais gyvūnais, skerdyklos ir ūkinių gyvūnų laikytojai. Ūkinių gyvūnų laikytojas, norėdamas gauti prisijungimo prie ŪGR slaptažodį, kad galėtų suvesti savo ūkyje laikomų ūkinių gyvūnų duomenis, turi kreiptis į VMVT teritorinį skyrių, kuriame organizuojami mokymai ir išduodami mokymo baigimą patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę ženklinti atitinkamus ūkinius gyvūnus ir priimami prašymai tiesiogiai suvesti duomenis į ŪGR. ŽŪIKVC Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius pagal laikytojų prašymus, gautus iš VMVT teritorinių skyrių, suteikia laikytojams prisijungimo prie ŪGR slaptažodžius arba, gavęs informaciją iš VMVT teritorinių skyrių, suteikto slaptažodžio galiojimą panaikina. Ūkinių gyvūnų laikytojai duomenis apie savo gyvūnus gali peržiūrėti ŽŪIKVC svetainėje paspaudę nuorodą „Informacija ūkininkams“.

Norėtume atkreipti galvijų laikytojų dėmesį, kad apie visus laikomų galvijų kaitos (prieauglio atsivedimo ir paženklinimo, paskerdimo, gaišimo) ir perkėlimo (išvežimo, atvežimo) duomenis galvijo laikytojas privalo pranešti per 7 kalendorines dienas, užpildydamas GŽ-2 formą, kurioje nurodomi ūkinio gyvūno duomenys ir kurią pasirašo laikytojas.

Avių laikytojai, siekiantys valstybės paramos privalo paženklinti ir registruoti avis per 30 kalendorinių dienų nuo atvedimo, o nesiekiantys – per 6 mėn. nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežant iš laikymo vietos. Apie avių perkėlimą ir kaitą visi laikytojai privalo pranešti, užpildydami GŽ-2 formą per 7 kalendorines dienas.

Ožkų laikytojai privalo ženklinti ir registruoti ožkas per 6 mėn. nuo atvedimo, bet ne vėliau kaip prieš išvežat iš laikymo vietos, pranešimas (GŽ-2) apie ožkų perkėlimą ir kaitą turi būti pateiktas per 7 kalendorines dienas.

Pranešti apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą laikytojas gali keliais būdais. Laikytojas gali kreiptis į VMVT teritorinį skyrių arba į ženklinimo paslaugų teikėją ir pateikti užpildytą GŽ-2 formą. Ūkinių gyvūnų laikytojai gali ir patys įvesti duomenis į ŪGR. Laikytojai, norintys patys įvesti duomenis į ŪGR, turi gauti prisijungimą, kreipdamiesi į VMVT teritorinį skyrių. VMVT perduoda šiuos prašymus VĮ ŽŪIKVC prisijungimo slaptažodžiams suteikti.

Pagal VMVT nustatytą tvarką, laikytojas, pateikdamas GŽ-2 formądėl ūkinių gyvūnų kaitos ir (ar) perkėlimo pranešimo ŪGR,VMVT teritoriniam skyriui, kartu turi pateikti ir laikytojo (fizinio ar juridinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.Tuo atveju, jei VMVT teritorinio skyriausatsakingasis darbuotojas pateiktojeGŽ-2 formoje nenustato trūkumų, į abu GŽ-2 formos egzempliorius įrašo žodį „Gauta“ (arba uždeda spaudą „Gauta“); nurodo gavimo datą, savo vardą ir pavardę (arba uždeda spaudą, kuriame nurodomos pareigos, vardas ir pavardė), pasirašo ir antrąjį GŽ-2 formos egzempliorių grąžina laikytojui. Tokiu būdu užtikrinama, kad tiek laikytojas, tiek duomenis suvedantisdarbuotojas turi įrodymą apie GŽ-2formos pateikimo datą. VMVT teritorinių skyrių atsakingi darbuotojai, nustatę GŽ-2formoje neatitikimus ir klaidas jų nepriims, kol nebus pateikti visi reikalingi duomenys.Svarbu, kad ūkinio gyvūno laikytojas pasirašytų GŽ-2 formos egzemplioriuose ir vieną egzempliorių su gavimo žyma pasiliktų sau.

Norėtume priminti, kad ŪGR, vadovaujantis EK reglamentu, galioja dviguba pranešimų apie ūkinių gyvūnų perkėlimą sistema, t. y. pranešamas išvežimas ir atvežimas, jei trūksta vieno pranešimo – gyvūnas „plaukioja“. Perkėlimo priežasties pavadinimas „Nepraneštas išvežimas“ ŪGR atsiranda ir tuomet, kai duomenis apie išvežimą ir (ar) atvežimą suveda kitos savivaldybės VMVT teritorinio skyriaus darbuotojai, ženklinimo paslaugų teikėjai, prekiautojai ūkiniais gyvūnais, o ŪGR dar neįvestas ar nepatvirtintas išvežimas.

Todėl labai svarbu, kad ūkinių gyvūnų laikytojai laiku praneštų apie galvijų, avių, ožkų perkėlimą ir kaitą. Neretai atsitinka taip, kad skerdykla praneša apie paskerdimą, o laikytojas dar nepranešė apie išvežimą. Tokiais atvejais laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno išvežimoturi užpildyti GŽ-2 formą ir jąpateikti aukščiau nurodytais būdais.O laikytojai, turintys prisijungimą prie ŪGR,turi susirasti eilutę „Nepraneštų išvežimų taisymas ir ataskaita“ ir prie atitinkamo gyvūno paspausti mygtuką „Patvirtinti“.

Žemės ūkio ministerija atkreipia ūkinių gyvūnų laikytojų dėmesį, kad vadovaujantis Aprašu, ūkinių gyvūnų perkėlimas iš vienos laikymo vietos ir (arba) bandos į kitą galimas tik tarp užregistruotų laikymo vietų ir (ar) bandų. Todėl prašome ūkinių gyvūnų laikytojų nepasitikėti gyvūnų vežėjais, žadančiais „nurašyti gyvulius“. Gyvūnų vežėjai neturi teisės tvarkyti ūkinių gyvūnų perkėlimo ir kaitos dokumentų už ūkinio gyvūno laikytoją.

Susiklosčius praktikai, kadaūkinių gyvūnų laikytojai vėluoja teikti duomenis apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą, būtina žinoti, kadteikiant ES paramą vadovaujamasi ES reglamentais ir todėl už visus pažeidimus ar neatitikimus, jeigu tai nėra Force majoure sąlygoti pažeidimai, taikomos sankcijos.

Atkreipiame dėmesį, kad visa atsakomybė už teikiamų dokumentų teisingumą tenka ūkinių gyvūnų laikytojams.

Ūkinių gyvūnų laikytojams, siekiantiems valstybės paramos ir pavėluotai pranešusiems duomenis apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir (ar) kaitą, susietoji parama už ūkinius gyvūnus neskiriama.

ŽŪM informacija

Save

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį