Istorija

Lietuvos ūkininkų sąjunga įkurta 1919 m. ir veiklą vykdė iki 1940 m. sovietinės okupacijos. Pirmasis Ūkininkų sąjungos pirmininkas buvo Aleksandras Stulginskis. Sąjungos įstatai įregistruoti 1919 m. gruodžio 20 d.

1989 m. LŪS atkūrimą inicijavo A.Paštukas, J.Miliauskas, J.Čiulevičius, M.Treinys, V.Knašys, V.Ramanauskas, E.Grakauskas, A. Baležentis ir kt. Organizacija turėjo kiekviename rajone savo skyrių, kurie į savo narius priimdavo ūkininkus ir ūkininkavimu besidominančius asmenis. Po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo LŪS buvo būtent ta organizacija, kuri padėjo ūkininkams susigaudyti besikeičiančioje aplinkoje, atstovavo žemdirbių interesus, skatino užsiimti žemės ūkio veikla, realiai pagelbėjo ūkininkams įsigyti padėvėtos vakarietiškos ž.ū. technikos iš Skandinavijos šalių.

Nuo 1992 m. prasidėjo glaudus bendradarbiavimas su Švedijos ūkininkų federacija (LFR), o nuo 1997 m. Tarptautinė Švedijos kooperacijos vystymo agentūra (SIDA). LRF mokymo programų padalinys pradėjo remti įvairius mokymo ir švietimo projektus, vykdomus kartu su LŪS ir LRF organizacijomis. Pagrindiniai vykdyti projektai: Vadovų mokykla; LŪS moterų tinklo stiprinimas; LŪS skyrių stiprinimas; Projektų valdymas; LŪS informacinio tinklo vystymas; mokymai LŪS vadovams. Šių  projektų rėmimas tęsėsi iki 2003 m gruodžio mėn.

Iki 2003 m. LŪS savo veiklą vykdė kaip visuomeninė, ne pelno siekianti organizacija. Keičiantis visuomeninių organizacijų įstatymui į Asociacijų įstatymą, 2004 m. lapkričio 30 d. įvykusiame LŪS suvažiavime buvo priimtas sprendimas, jog organizacijos nariais bus iki šio laiko veikę rajoniniai skyriai, kurie jau ir taip dauguma buvo įsiregistravę atskirais juridiniais asmenimis. Šiuo metu (2019-05-10) asociacijos „Lietuvos ūkininkų sąjunga“ nariais yra juridiniai asmenys – 42 rajoniniai skyriai. Ūkininkų narystė organizacijoje vykdoma  per rajoninius skyrius.

Po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo buvo pradėta vykdyti žemės reforma, kuri dar yra nebaigta ir šiandien. Atsiradus galimybei atstatyti žemės nuosavybės teises, ūkininkauti pradėjo daug asmenų. Nemaža dalis naujųjų ūkininkų neturėjo tinkamo žemės ūkio išsilavinimo, stokojo žinių, kurios padėtų pelningai plėtoti ir vystyti ūkį. Susiklosčius tokiai situacijai žemės ūkyje, labai išaugo poreikis konsultuoti ir mokyti ūkininkus, kelti jų kvalifikaciją. Šiai problemai išspręsti 1993 m. birželio 1 d. įkurta Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Jos steigėjais buvo Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.

Buvę ir esami LŪS vadovai:

  • 1989 02 – 1990 07 Povilas Paštukas
  • 1990 07 – 2000 11 Jonas Čiulevičius
  • 2000 11 – 2001 04 Vidmantas Butkus
  • 2001 05 – 2001 09 Virgilijus Šironas
  • 2001 09 – 2002 06 Saulius Cironka
  • 2002 06 – 2008 07 Genutė Staliūnienė
  • nuo 2008 07 LŪS vadovauja Jonas Talmantas.

               Šiuo metu Lietuvos ūkininkų sąjunga yra savarankiška savanoriškumo principu Lietuvos ūkininkų ir su ūkininkavimu susijusių bei ūkininkavimu besidominčių asmenų asociacijas jungianti Sąjunga, įsteigta Sąjungos narių veiklai koordinuoti, Sąjungos narių interesams atstovauti ir ginti bei kitiems viešiesiems interesams tenkinti.

Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį