Kaimo plėtros programos

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa

Paramos paraiškų pagal priemones priėmimo grafikas 2016 metais, keistas 2016 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 3D-321

Programos priemonės

1 Priemonė Žinių perdavimas ir informavimo veikla

Veiklos sritis „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“

3 Priemonė Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės schemos

4 Priemonė Investicijos į materialųjį turtą

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

  1. Projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (vaisių, uogų, daržovių sektoriai), sąrašas

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės plėtrą ir pritaikymą

Veiklos sritis „Parama pelno nesiekiančioms investicijoms

6 Priemonė Ūkio ir verslo plėtra

Veiklos sritis „Parama smulkiesiems ūkiams

Veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Veiklos sritis „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti

Veiklos sritis „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

7 Priemonė Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse

Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

Veiklos sritis „Parama plačiajuosčio ryšio  infrastruktūrai

Veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį

10 Priemonė Agrarinė aplinkosauga ir klimatas

11 Priemonė Ekologinis ūkininkavimas

12 Priemonė Su „Natura 2000″ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos

13 Priemonė  Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ir kitų specifinių kliūčių

16 Priemonė Bendradarbiavimas

Veiklos sritis „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“

17 Priemonė Rizikos valdymas

Veiklos sritis „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“

Spausdinti puslapį Spausdinti puslapį