Apdovanoti per metus nusipelnę Kelmės rajono ūkininkai

(2016-10-31)

Spalio 28 d. „Mažojo dvaro“ patalpose Kelmėje vyko tradicinė rajono žemdirbių šventė. Jos metu buvo pagerbti geriausi šių metų konkurso „Metų ūkis“ laimėtojai, sveikinti kiti per metus nusipelnę žemdirbiai. „Me­tų ūkio 2016“ nu­ga­lė­to­ju šie­met rajone  ta­po vie­nos di­džiau­sių li­mu­zi­nų veis­lės mė­si­nių gal­vi­jų ban­dos lai­ky­to­jas Vy­tau­tas Bar­kaus­kas, ūki­nin­kau­jan­tis Pak­ra­žan­čio se­niū­ni­jos Ūpai­nių kai­me, ant­ri li­ko Ku­ke­čių se­niū­ni­jos ūki­nin­kai Ja­ni­na ir Al­ber­tas Meš­kaus­kai, už at­nau­jin­tą, puo­se­lė­ja­mą au­ga­li­nin­kys­tės ūkį, tre­ti – Už­ven­čio se­niū­ni­jos Ku­ni­giš­kių kai­mo ūki­nin­kai, pie­no ūkio sa­vi­nin­kai, Ra­se­lė ir Sta­sys Ast­raus­kai.

Renginyje dalyvavęs Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas padėkas įteikė Kuknečių sen. ūkininkui Andriui Augusčiui už gyvulininksytės ūkio plėtrą ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjui, LŪS nariui, dabar jau išrinktam naujos kadencijos Seimo nariui Juozui Rimkui už ilgametį sąžiningą darbą valstybės tarnyboje ir nuoširdų bei atsakingą bendravimą su rajono žemdirbiais. 

LŪS pirmininkas džiau­gė­si ne tik ga­li­my­be pa­bū­ti kar­tu su kel­miš­kiams žem­dir­biais šven­tė­je, bet ir ap­lan­ky­ti sa­vo tė­viš­kę. „Nors žem­dir­biai vi­sais lai­kais sun­kiai dir­bo ir nie­ka­da la­bai ge­rai ne­gy­ve­no, pa­val­gy­ti vi­suo­met tu­rė­jo. Ko žmo­gui rei­kia ? Ge­ros nuo­tai­kos ir mais­to. Vi­sa ki­ta pri­klau­so nuo Die­vo ir nuo val­džios. Val­džią, ma­no su­pra­ti­mu, ne­blo­gą iš­si­rin­ko­me. Kiek ūki­nin­kų! Lie­tu­va dau­giau nie­ko ge­ro, iš­sky­rus že­mės ūkį, kaip ir ne­tu­ri“, – sa­kė J. Tal­man­tas.

Plačiau apie renginį galite paskaityti skrastas.lt

Save

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį