Konkurso „Metų ūkis 2018″ nugalėtojai Kelmės rajone

Rickai

(2018-08-14)

Kelmės rajono konkurso „Metų ūkis 2018″ komisija susumavo rezultatus. Šių metų kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai rajone Edi­ta ir Da­rius Rič­kai, pir­mie­ji ra­jo­ne įkū­rę mo­der­nią fer­mą, ku­rio­je kar­ves melš ro­bo­tai. 

Antrąją vietą užėmė Ire­na ir Kęs­tu­tis Le­vic­kiai, kurią pel­nė už iš­baig­tą, su­for­muo­tą, la­bai tvar­kin­gą ūkį ir už tai, kad tu­rės kam jį per­duo­ti. Į kai­mą grį­žo ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jo spe­cia­ly­bę įgi­jęs jų sū­nus.

klfo_ukiai_Levickiai_RM

Jau­na As­tos ir Vai­do­to Ged­rai­čių šei­ma už­sii­ma au­ga­li­nin­kys­te, spar­čiai plė­to­ja ir mo­der­ni­zuo­ja sa­vo ūkį. Įdar­bi­na jau­nų kai­mo žmo­nių. Šie­met „Me­tų ūkio“ kon­kur­se rajone jie lai­mė­jo tre­čią­ją vie­tą.

Gedraiciai

Plačiau apie komisijos darbą ir konkurso rezultatus rašo skarstas.lt

Nuotraukų autorė Regina Musneckienė

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį