Komisjos nuomone, ES lygmens reglamentui dėl nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje dar per anksti

unfair trading

(2016-02-02)

2014 m. liepos mėn. Komisija priėmė Komunikatą dėl kovos su nesąžiningos prekybos praktika įmonių tarpusavio maisto produktų tiekimo grandinėje. Nesąžiningos prekybos praktika – praktika, kuria akivaizdžiai nukrypstama nuo tinkamo verslo elgesio, kuri prieštarauja sąžiningumo ir sąžiningos dalykinės praktikos principams ir kuri vieno prekybos partnerio vienašališkai primetama kitam. Komunikate paaiškinta, kodėl maisto tiekimo grandinė dėl jos rinkos struktūros yra labai pažeidžiama nesąžiningos prekybos praktikos atžvilgiu, ir aprašyta, kaip nesąžiningos prekybos praktika gali pakenkti nedidelę derybinę galią turintiems veiklos vykdytojams. Siekiant spręsti nesąžiningos prekybos praktikos problemą, komunikate raginta, kad Europos maisto tiekimo grandinės dalyviai dalyvautų savanoriškose sistemose, kuriomis siekiama populiarinti geriausią patirtį ir mažinti nesąžiningos prekybos praktiką, taip pat atkreiptas dėmesys į veiksmingo ir nepriklausomo vykdymo užtikrinimo nacionaliniu lygmeniu svarbą.

2015 m. diskusijos suintensyvėjo, ypač dėl Europos ūkininkų patirtų sunkumų sumažėjus tam tikrų žemės ūkio produktų, pirmiausia pieno gaminių ir kiaulienos, kainoms. Labai sumažėjo kai kurių gaminių paklausa; padėtis dar pablogėjo dėl Rusijos draudimo importuoti žemės ūkio produktus. Tuo pat metu gamyba pasaulyje didėjo, todėl susidarė bendrasis pasiūlos perviršis. Nors nesąžiningos prekybos praktika nenulėmė pastarojo kainų sumažėjimo, dėl žemų kainų padidėjo ūkininkų pažeidžiamumas dėl galimo nesąžiningo jų prekybos partnerių elgesio. Atsižvelgdami į ūkininkų patiriamus sunkumus, septynių šalių (Bulgarijos, Čekijos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos ir Slovėnijos) žemės ūkio ministrai paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame Komisijos prašoma geriau ištirti nesąžiningos prekybos praktiką ir pasiūlyti kovos su ja ES teisės aktus.
Komisija į ūkininkavimo krizę reagavo parengdama plataus masto priemonių rinkinį. Daugelis jų skirtos pieno sektoriui, kuriame kainos itin sumažėjo. O tai pat 2016 m. sausio 29 d. Komisija pateikė savo ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl nesąžiningos įmonių tarpusavio prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje. Šioje ataskaitoje neaptariamos jau patvirtintos su nesąžiningos prekybos praktika susijusios konkretiems sektoriams skirtos priemonės. Bus įsteigta Žemės ūkio rinkų specialios paskirties grupė, konsultuosianti Komisiją konkrečiais žemės ūkio rinkų veikimo ir ūkininkų padėties maisto grandinėje klausimais. Grupė taip pat teiks rekomendacijas ir siūlys susijusias šios srities politikos iniciatyvas. Komisijos ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama esamoms kovos su nesąžiningos prekybos praktika sistemoms. Ją sudaro du pagrindiniai aspektai: 1) valstybėse narėse veikiančių reglamentavimo ir vykdymo užtikrinimo sistemų vertinimas, 2) ES savanoriškos tiekimo grandinės iniciatyvos (TGI) ir sukurtų nacionalinių TGI platformų poveikio vertinimas.
Nacionaliniu lygmeniu padėtis skiriasi: dauguma valstybių narių su nesąžiningos prekybos praktika kovoja įvairiai, daugiausia reglamentavimo, o kai kada – rinkos dalyvių savireguliavimo iniciatyvomis grindžiamais metodais. Ūkininkų atstovai (tarp jų ir COPA-COGECA) nusprendė neprisijungti prie tiekimo grupės iniciatyvos 2013 metais, nes, jų nuomone, ja neužtikrinamas pakankamas skundus teikiančių šalių konfidencialumas ir nepriklausomi tyrimai bei sankcijos.
Komisijos ataskaitoje daroma išvada, kad kovos su nesąžiningos prekybos praktika priemonės pastaraisiais metais labai patobulėjo. Daugelis valstybių narių – pirmiausia tos valstybės narės, kuriose problema aktualesnė – neseniai pradėjo taikyti teisines ir vykdymo užtikrinimo priemones. Reglamentavimo priemonės primtos ir šalyse, kur savanoriškos inicaityvos buvo mažiau sėkmingos ir jas taikant pasitvirtino, kad reglamentavima efektyvesnis metodas. Iš viso daugiau kaip dvidešimt valstybių narių yra pradėjusios arba artimiausioje ateityje ketina pradėti taikyti teisės aktus. Nepaisant to, Komisija kol kas neįžvelgia papildomos konkretaus suderinto reglamentavimo metodo taikymo ES lygmeniu naudos, nes kai kuriose maisto grandinės dalyse pastebima teigiamų pokyčių ir veiksmingai kovoti su nesąžiningos prekybos praktika būtų galima įvairiais metodais. Tačiau iki savo įgaliojimų pabaigos Komisija iš naujo įvertins, ar ES veiksmai kovojant su nesąžiningos prekybos praktika, atsižvelgiant į naujus pokyčius, davė papildomos naudos, ar ne.

Parengta pagal EK ir COPA-COGECA informaciją

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį